O nas -› Polityka RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyczne „Watra” s.c. w Ustroniu przy ul. Szpitalna 56b, zarejestrowane przez Marszałka Województwa Śląskiego jako Organizator Turystyki pod nr 572.

W sprawach Państwa danych osobowych mają Państwo również prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: rodo@watra.com.pl 

W dalszej kolejności informujemy, że: dane osobowe pobieramy od Państwa w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie przez nas dla Państwa usługi/wycieczki. Dane osobowe jakie są przez nas wymagane do zrealizowania usługi turystycznej to:
- w przypadku wycieczki krajowej: imię i nazwisko
- w przypadku wycieczki do Zamku Prezydenta: imię i nazwisko oraz nr pesel
- w przypadku wycieczki zagranicznej: imię i nazwisko oraz data urodzenia Państwa dane przetwarzane są jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie, po zakończeniu usługi i upływie 5 miesięcy, zgromadzone dane w biurze „WATRA” s.c. są niszczone. W tym czasie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przekazania innym podmiotom.  
Państwa prawa w stosunku do danych osobowych, które Państwa dotyczą:
W stosunku do Państwa danych mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru.Jeśli chcą Państwo by dane przez nas zgromadzone zostały przeniesione do innego podmiotu, mają Państwo prawo tego od nas zażądać.Jeśli przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie, zgodę tę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Przekazujemy Państwa dane osobowe do innych podmiotów, z którymi współpracujemy w celu i przy realizacji usługi, a są nimi:
Towarzystwo Ubezpieczeniowe SIGNAL IDUNA, które informuje:Administratorem Twoich danych osobowych jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 31, które informuje: przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i likwidacji ewentualnej szkody – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy.  Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (instytucja gospodarki budżetowej) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10, które informuje: Inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie swoich danych osobowych jest dostępny pod adresem: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, adres e-mail: cokprp.iod@prezydent.pl. Odbiorcą Państwa danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa (przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego) na terenie obiektów Rezydencji jest: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Służba Ochrony Państwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usługi oprowadzania zwiedzających po Rezydencji. Więcej informacji www.co.kprp.pl/ochrona-danych-osobowych.


background